Tjänster

Inget uppdrag är det andra likt. Varje organisation och situation är unik, och så även behoven. För att ge en bild av olika sätt jag stöttar företag och organisationer i deras miljö- och hållbarhetsarbete är mina tjänster samlade på följande områden:


Strategiskt stöd och rådgivning

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete förutsätter ett systematiskt arbete. Jag kan finnas med som stöd i olika delar av processen, i allt från workshops och utbildningar för styrelse och ledningsgrupp till utformning av mål, strategier och handlingsplaner. Jag har också erfarenhet av att arbeta med implementering av miljöledningssystem i små- och medelstora företag. Ibland kan det behövas ett bollplank för specifika frågor, andra gånger krävs det ett erfaret stöd genom en hel förändringsprocess.


Analyser och utredningar

Omvärlden är komplex och i ständig förändring. Jag bistår företag och organisationer som vill skaffa sig ökad kunskap genom bransch- och omvärldsanalyser för att kunna fatta kloka beslut. En viktig grund i klimat- och hållbarhetsarbetet är också att förstå vilken påverkan den egna verksamheten har, och vilka frågor som bör prioriteras i arbetet. Jag kan stötta i arbetet med bland annat väsentlighetsanalyser och klimatkartläggningar enligt Greenhouse Gas Protocol (GHGP).


Projektledning

Ett lyckat projekt förutsätter en effektiv och strukturerad projektledning! Det är viktigt att kunna balansera olika aktörers förutsättningar och perspektiv, att både vara flexibel samtidigt som man har projektmålen i ständig fokus. Jag är en erfaren och driven projektledare, och kan leda både enklare och mer komplexa projekt i organisationer.


Moderatorsuppdrag och samtalsledning

En kunnig och lyhörd samtalsledare kan vara nyckeln till en riktigt lyckad konferens eller möte. Jag har lång erfarenhet av att leda olika typer av samtal – allt från korta, kärnfulla panelsamtal i Almedalen till djupgående samtal på existentiella teman. Jag är alltid mån om att vara mycket väl påläst och förberedd, och ser som min uppgift att få deltagarna att verkligen nå fram med sitt budskap på bästa sätt, och skapa spänstiga diskussioner.


Hållbarhetskommunikation

Att kommunicera hållbarhet är inte alltid enkelt. Det är komplexa frågor som ofta behöver förenklas för olika målgrupper. Den nya lagstiftningen om hållbarhetsredovisning (CSRD) ökar också trycket på många företag och även deras underleverantörer att utveckla sin redovisning och kommunikation på hållbarhetsområdet.

Jag är en van skribent och har producerat texter till ett flertal artiklar, böcker och hållbarhetsredovisningar, och kan bistå med stöd kring både intern och extern kommunikation.


Rådgivning och coachning kring hållbart entreprenörskap

Världen har inte råd med fler ohållbara affärsmodeller. De idéer som tar form idag måste bidra till en mer hållbar värld, både för miljön och för människor.

Med utgångspunkt i en egenutvecklad modell för hållbart entreprenörskap undervisar jag studenter på gymnasie- och universitetsnivå och nyblivna entreprenörer. Det kan handla om inspirationsföreläsningar, hela utbildningsprogram eller individuell rådgivning.


Styrelseuppdrag med fokus på strategiska hållbarhetsfrågor

En mångårig erfarenhet av både företagande och miljö- och hållbarhetsfrågor kombinerat med en certifieringsutbildning för styrelsearbete i små- och medelstora företag gör att jag kan vara en tillgång i er styrelse.

För att ett styrelseuppdrag ska vara av intresse för mig förväntar jag mig ett företag som tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar, och ser ett tydligt samhällsuppdrag utöver det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna.


Inre hållbarhet och Inner Development Goals

Utan inre hållbarhet – ingen yttre omställning! De flesta av oss har förstått att det är vi människor som orsakat situationen vi befinner oss i just nu. Men också att det är vi som är lösningen. Men då behöver vi agera på ett annat sätt än idag. Vi behöver öva på färdigheter som är avgörande för att vi ska kunna förändra samhället – färdigheter som exempelvis närvaro, perspektivtagande, öppenhet, empati, tillit och kreativitet.

Jag håller föreläsningar och workshops om inre hållbarhet och Inner Development Goals (IDG) kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Jag kan även vara ett stöd i en mer omfattande process för organisationer som vill integrera IDG i hela sin verksamhet.


Föreläsningar, utbildningar och workshops

Utbildningar och föreläsningar skräddarsys alltid för att passa målgruppen på allra bästa sätt. Exempel på återkommande teman är:

Globalt nödläge och vår väg framåt. Grundläggande kunskap om läget på jorden och vad vi kan göra åt det som kollektiv och individer.

Hållbart företagande i praktiken. Fokus på aktuella ramverk, lagstiftning och konkreta verktyg för klimat- och hållbarhetsarbete i företag.

– Förändringsarbete och klimatpsykologi. Varför gör vi så lite när vi vet så mycket? Föreläsning om vad vi kan göra för att få till verklig och bestående förändring.

– Inre hållbarhet för yttre omställning. Fokus på de färdigheter vi behöver öva på för att lyckas lösa hållbarhetsutmaningarna, och hur en hållbar livsstil kan vara bättre för både människor och planeten samtidigt.

Hållbar kyrka. Föreläsning om hur församlingar och pastorat kan arbeta för att omsätta Svenska kyrkans Färdplan för klimatet i praktiken. Allt från konfirmationsverksamhet till laddstolpar och biologisk mångfald på kyrkogårdar.

– Workshops. Jag stöttar vid planering och genomförande av workshops med arbetsgrupper och ledningsgrupper som vill komma framåt kring mål, strategier och konkreta planer. Alla föreläsningar kan också kombineras med en workshop för att förankra ny kunskap och omsätta den i konkret handling.